Over ons

Het dienstvak van de Technische Staf is een van de dienstvakken van de Nederlandse Koninklijke Landmacht. In het in 1954 opgerichte dienstvak werden officieren opgenomen met een brevet van hogere technische bekwaamheid.

In de huidige tijd zijn alle officieren van de Technische Staf ingenieur (ir.) of Master of Science (MSc). Door deze technische scholing en officiersachtergrond zijn de militaire ingenieurs geschikt voor het leiden van technisch complexe projecten, programma’s en technisch uitvoerende eenheden of afdelingen van Defensie.

Achtergrond

In het begin van de 20e eeuw werd binnen de krijgsmacht steeds meer het belang van techniek onderkend en startte men met het laten studeren van officieren aan de toenmalige Technische Hogeschool. Dat leidde in 1945 tot de oprichting van een technische staf: een wetenschappelijk orgaan voor de Landmacht, dat werd opgericht op initiatief van luitenant kolonel art S.J. van den Bergh. In 1948 werd voor het eerst het brevet Hogere Technische Bekwaamheid (HTB) uitgereikt, de bekende Nederlandse leeuw in het tandrad.[3]

De vereniging APA

De dienstvakvereniging ‘Arte Pugnantibus Adsum’ is de saamhorigheidsvereniging voor de Technische Staf en heeft als doel:

  1. het bevorderen van de kameraadschap en het onderling contact tussen de leden;
  2. het bevorderen van een juist inzicht betreffende opleiding, taak en tewerkstelling van de leden;
  3. het bevorderen van de uitbreiding van de kennis van de leden.

De vereniging is opgericht op 14 september 1962.

Naast gewone leden (officieren van de TS, actief danwel buiten dienst) kent de vereniging ook Ereleden, Adspirant-leden (officieren die studeren aan een TU voor overgang naar de TS), Bijzondere leden (geen TS-officier, maar werkzaam bij Defensie en/of nauw verwant met de TS) en Leden-begunstigers (donateurs).

Naamsverklaring

‘Arte pugnatibus adsum’ is een latijnse uitdrukking en kan worden vertaald met :
De wetenschap is aanwezig bij de strijdenden, of (zoals vastgesteld bij Landmachtorder):
Met vakmanschap sta ik de strijdenden bij.
Artes= kunst, wetenschap
Pugnantes= de strijdenden
Adsum= aanwezig zijn, erbij zijn